Leverings voorwaarden

All Cleaning Products V.O.F. Florisstraat 15 2161 SH Lisse Algemene Voorwaarden ALL CLEANING PRODUCTS VOF Versie 2017.01, november 2017 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes daaronder begrepen, en overeenkomsten tussen een koper en ALL CLEANING PRODUCTS VOF. Wanneer een koper éénmaal goederen heeft afgenomen van ALL CLEANING PRODUCTS VOF, worden alle nadien gesloten overeenkomsten tevens geacht onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden te zijn gesloten, tenzij expliciet anders is overeengekomen. In gevallen, waarin op sommige punten van deze algemene voorwaarden is afgeweken, blijven de overige gelden, ook zonder dat dit nadrukkelijk is vermeld. 1.2. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de in artikel 1.1. genoemde overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van koper naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de door koper van toepassing verklaarde of door hem gehanteerde algemene voorwaarden van de hand. 2. Aanbiedingen 2.1. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn al onze offertes, prijscouranten en opgegeven levertijden vrijblijvend. 2.2. Eerdere aanbiedingen worden geacht te zijn herroepen na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding. 3. Prijzen 3.1. De prijzen zijn vermeld in euro, exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor levering beneden een door ons te bepalen bedrag brengen wij verzend- en/of behandelingskosten in rekening. 3.2. Niet in de prijs inbegrepen zijn: a. speciale invoerrechten en/of verzendkosten; en/of b. speciale behandelingskosten; en/of c. speciaal verpakkingsmaterialen en/of emballage. 3.3. Voor mededeling van prijsverandering zal zoveel mogelijk worden zorggedragen. Wij behouden ons evenwel het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving verkoopprijzen en –voorwaarden te veranderen, indien daartoe, naar ons oordeel, aanleiding bestaat. 4. Orderbevestiging Orders en/of afspraken, ook die welke zijn opgegeven aan en/of gemaakt zijn met onze vertegenwoordigers, zijn voor ons slechts dan bindend, indien zij schriftelijk, waaronder ook begrepen per e-mail en/of internet, door ons zijn bevestigd. Een door ons gezonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging. 5. Levering 5.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering af ons magazijn. 5.2. Goederen, die aan ons magazijn worden afgehaald en in ontvangst worden genomen, worden geacht te zijn nagezien en goedgekeurd door de koper. 5.3. De leveringstermijnen worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch zijn niet fataal. Niet-tijdige levering geeft koper niet het recht de koop te annuleren of schadevergoeding te eisen, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn meer dan 2 maanden bedraagt en aan ons is toe te rekenen. 5.4. Leveringen kunnen naar onze keuze ineens of bij gedeelten worden uitgevoerd. Bij gedeeltelijke levering is koper gehouden de daarop betrekking hebbende facturen volgens de geldende betalingsvoorwaarden te voldoen. 5.5. Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van de koper. 5.6. Indien is overeen gekomen dat wij zorg dragen voor verzending wordt de wijze van verzending door ons bepaald. 5.7. De kosten voor verzending komen voor rekening van de koper, tenzij de orderbevestiging en/of factuur aangeeft dat verzending kosteloos zal geschieden. All Cleaning Products V.O.F. Florisstraat 15 2161 SH Lisse 6. Betaling 6.1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling, zonder toepassing van enige korting anders dan is vermeld, plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, bij voorkeur op onze bankrekening. Indien de koper niet binnen 30 dagen na factuurdatum betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht, zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist, de koper over het geheel verschuldigde bedrag een rente naar de voet van 1% per maand vanaf de vervaldatum in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend, onverminderd de gehoudenheid van de koper de gehele alsdan verschuldigde hoofdsom vermeerderd met renten en na te noemen kosten terstond te voldoen. Buiten de hoofdsom en de hierboven genoemde rente zijn wij gerechtigd van de koper alle kosten die door niet(tijdige) betaling zijn veroorzaakt te vorderen, zowel de gerechtelijke proces- en executiekosten als de volledige buitenrechtelijke inningskosten. 6.2. In geval koper één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, zijn wij gerechtigd onze verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Tevens worden in dat geval de openstaande factuurbedragen verhoogd met een boete ter hoogte van € 10,00 per factuur ter afdoening van administratieve kosten. 7. Eigendomsvoorbehoud Zolang de goederen niet volledig zijn betaald, blijven zij, hetzij gebruikt hetzij ongebruikt, ons eigendom en kunnen zij te allen tijde door ons worden teruggenomen, nadat de betalingstermijn is verstreken, terwijl koper verplicht zal zijn deze goederen terstond op de eerste aanmaning op kosten van de koper aan ons te retourneren of ons toe te staan, dat wij zelf deze goederen terugnemen, waar zij zich ook bevinden. 8. Garantie Artikelen, die binnen de door ons gestelde garantietermijn fabricage- of materiaalfouten mochten vertonen, moeten op ons verzoek aan ons worden opgezonden. De beoordeling of deze artikelen al dan niet voor gratis reparatie in aanmerking komen, berust uitsluitend bij ons. Ontbinding van de desbetreffende overeenkomst uit dezen hoofde is uitgesloten. Wij zijn tot geen enkele garantie verplicht zolang de koper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De oorspronkelijk gegeven garantietermijn wordt niet verlengd en geldt voor geen ander dan koper. 9. Klachten 9.1. Indien uiterlijk 5 dagen na factuurdatum geen klachten over de betreffende goederen bij ons zijn ingediend, worden de producten geacht te zijn goedgekeurd. Klachten schorten de betalingsverplichting van de koper niet op. 9.2. Koper dient ons te allen tijde de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek binnen een redelijk termijn te herstellen. 10. Retourzendingen Goederen worden uitsluitend na voorafgaande akkoordbevinding onzerzijds teruggenomen, mits op kosten van de koper retour gezonden. Retourzendingen, die niet door ons worden aanvaard, ontheffen de koper in geen enkel opzicht van de bestaande betalingsverplichtingen. 11. Reparaties Reparaties worden in overleg met de koper uitgevoerd Indien de voorkeur wordt gegeven aan het uitvoeren van de reparatie in onze werkplaats, dient vervoer naar ons bedrijf op kosten van de koper te geschieden. Kosten van een reparatie boven een door ons te bepalen bedrag worden vooraf aan de koper opgegeven, zodat deze ons ervan in kennis kan stellen dat hij met de prijsopgave akkoord gaat. Als binnen 10 werkdagen na de opgave de koper niet heeft gereageerd wordt hij geacht met de prijsopgave akkoord te zijn gegaan. 12. Gevolgen van niet-nakomen verplichtingen door koper 12.1. Wij zijn steeds gerechtigd aan de koper niet te leveren en/of niet verder te leveren, indien niet tot onze genoegen zekerheid is gesteld voor hetgeen hij ter zake van de door ons met hem aangegane overeenkomsten aan ons verschuldigd moet zijn. 12.2. Bij faillissement van dan wel aanvrage om surséance van betaling door koper, alsmede ingeval van gehele of gedeeltelijke inbeslagneming zijner goederen dan wel opheffing van zijn bedrijf alsmede indien koper enige uit de met hem aangegane All Cleaning Products V.O.F. Florisstraat 15 2161 SH Lisse overeenkomst(en) voor hem voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, wordt al hetgeen hij aan ons verschuldigd mocht zijn ineens en zonder dat enige ingebrekestelling onzerzijds is vereist opeisbaar en zijn wij tevens gerechtigd de overeenkomst(en), voor zover niet uitgevoerd, te annuleren en/of de uitvoering op te schorten, een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding onzerzijds. 13. Overmacht Indien wij door niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) verhinderd worden de koopovereenkomst geheel of voor een gedeelte uit te voeren, zijn wij gerechtigd deze overmacht als een grond voor ontbinding te beschouwen, mits wij terstond de koper daarvan in kennis stellen. De koper is in dit geval niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen. 14. Aansprakelijkheid 14.1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een gebrek aan de door ons geleverde artikelen of door handelingen van ons personeel, tenzij aan onze zijde sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Ook voor eventuele fouten of ontbrekende informatie in de door ons versterkte informatie, gebruiksaanwijzingen etc., hoewel met de grootste zorgvuldigheid opgesteld, zijn wij niet aansprakelijk. Wij zijn niet aansprakelijk voor schadelijke gevolgen van de door ons geleverde producten, indien blijkt, dat de koper en/of de gebruiker: a. zich niet gehouden heeft aan de gebruiksvoorschriften; b. aan het product andere producten heeft toegevoegd; c. voor het product allergisch is, dan wel daarop allergisch reageert, d. het product niet op de voorgeschreven wijze heeft opgeslagen/bewaard; e. het product voor andere doeleinden heeft gebruikt dan waarvoor het bedoeld is; en/of f. het product op enige wijze heeft ingenomen en/of in of op het lichaam heeft gekregen. 14.2. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke werking van het product indien, naar de ten tijde van het op de markt brengen van het product geldende stand der wetenschap en techniek, wij de schadelijke werking niet kenden of behoorden te kennen. 15. Conversie Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van de algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de betreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen. 16. Toepasselijk recht en forumkeuze Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing. De exclusief bevoegde Rechter is die te Den Haag.